Juridische mededeling

WET OP DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (LSSI)

ODISSEA CALP SL., verantwoordelijk voor de website, hierna VERANTWOORDELIJKE, stelt dit document ter beschikking aan gebruikers, waarmee het wil voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), BOE nr. 166, evenals het informeren van alle gebruikers van de website over de gebruiksvoorwaarden.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verplicht zich tot het naleven en strikt naleven van de bepalingen hierin en van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

ODISSEA CALP SL. behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website verschijnt te wijzigen, zonder enige verplichting om gebruikers op de hoogte te stellen of te informeren over deze verplichtingen, waarbij publicatie op de website van ODISSEA CALP SL als voldoende wordt beschouwd.

1. IDENTIFICATIE VAN GEGEVENS

Domeinnaam: paraisocamper.com

Handelsnaam: PARAÍSO CAMPER

Bedrijfsnaam: ODISSEA CALP SL.

NIF: B54557848

Maatschappelijke zetel: URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS, 9 - 03710 CALP Alicante

Telefoon: +34 965 875 348

E-mail: calpe@paraisocamper.com

VOLUME: 3528 BOEK: 0 FOLIO: 49 BLAD: A-125564

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen, zijn eigendom van de VERANTWOORDELIJKE of, indien het geval, het heeft een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website wordt naar behoren beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten en is geregistreerd in de overeenkomstige openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze bestemd zijn, vereist de volledige of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de exploitatie, de verspreiding en de commercialisering in elk geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de VERANTWOORDELIJKE. Elk gebruik dat niet eerder is toegestaan, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen buiten de VERANTWOORDELIJK en die op de website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele controverses die met betrekking tot hen kunnen ontstaan. De VERANTWOORDELIJK geeft derden uitdrukkelijk toestemming om rechtstreeks door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website, en in ieder geval doorverwijzen naar de hoofdwebsite van paraisocamper.com.

De VERANTWOORDELIJK erkent de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van hun eigenaars, hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan van enige rechten of verantwoordelijkheid over hen, noch impliceert het goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door hen.

Om enige vorm van observatie te maken met betrekking tot mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals de inhoud van de website, kunt u dit doen via de e-mail calpe@paraisocamper.com.

3. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De VERANTWOORDELIJKE is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op zijn website wordt gepubliceerd, op voorwaarde dat hij niet daadwerkelijk weet dat deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij van buitenaf of, indien hij , u heeft er alles aan gedaan om de gegevens te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken.

Gebruik van cookies
Deze website kan technische cookies gebruiken (kleine informatiebestanden die de server naar de computer stuurt van de persoon die de pagina bezoekt) om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en weergave van de site. De gebruikte cookies zijn in ieder geval tijdelijk, met als enig doel het browsen efficiënter te maken, en ze verdwijnen aan het einde van de sessie van de gebruiker. Deze cookies verstrekken in geen geval zelf persoonsgegevens en zullen niet worden gebruikt om deze te verzamelen.

Door het gebruik van cookies is het ook mogelijk voor de server waar de website zich bevindt om de browser te herkennen die door de gebruiker wordt gebruikt om het surfen te vergemakkelijken, waardoor gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd bijvoorbeeld toegang krijgen tot de gebieden, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd zonder dat ze zich bij elk bezoek hoeven te registreren. Ze kunnen ook worden gebruikt om het publiek en de verkeersparameters te meten, de voortgang en het aantal inzendingen te controleren, enzovoort. Deze website installeert geen cookies zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.

Deze website maakt gebruik van analytische cookies om de unieke bezoekcontrole mogelijk te maken en het surfen te vergemakkelijken. Alle gebruikers die de website bezoeken, worden geïnformeerd over het gebruik van deze cookies door middel van een zwevende banner, die aangeeft dat als ze de behandeling accepteren, ze akkoord gaan met het gebruik ervan. Als u het gebruik ervan accepteert, verdwijnt de banner, hoewel u uw toestemming op elk gewenst moment kunt intrekken en meer informatie kunt krijgen door ons cookiebeleid te raadplegen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo te configureren dat hij wordt gewaarschuwd voor de ontvangst van cookies en om te voorkomen dat deze op zijn apparatuur worden geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies van uw browser om deze informatie uit te breiden.

Linkbeleid
Vanaf de website wordt u mogelijk doorgestuurd naar inhoud van websites van derden. Aangezien de VERANTWOORDELIJKE niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun respectievelijke websites wordt ingevoerd, aanvaarden zij geen enkele vorm van verantwoordelijkheid met betrekking tot die inhoud. In elk geval zal het overgaan tot de onmiddellijke intrekking van elke inhoud die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en overgaan tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar genoemde website, waarbij de bevoegde autoriteiten op de hoogte worden gebracht van de inhoud in kwestie.

De VERANTWOORDELIJKE is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, is opgeslagen in forums, chats, bloggeneratoren, commentaren, sociale netwerken of elk ander middel waarmee derden onafhankelijk inhoud op de website van VERANTWOORDELIJKE kunnen publiceren. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSICE, wordt het beschikbaar gesteld aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen, die actief meewerken aan het intrekken of, indien van toepassing, blokkeren van al die inhoud die van invloed kan zijn op of in strijd is met nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden en openbare orde. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die vatbaar zou kunnen zijn voor deze classificatie, neem dan onmiddellijk contact op met de beheerder van de website.

Deze website is beoordeeld en getest om goed te functioneren. In principe kan een correcte werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd VERANTWOORDELIJKE sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten zijn, of dat er zich door overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden voordoen die de toegang tot de website onmogelijk maken.

IP-adressen
De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer deze verbinding maakt met internet. Al deze informatie wordt geregistreerd in een naar behoren geregistreerd serveractiviteitsbestand dat de daaropvolgende verwerking van de gegevens mogelijk maakt om uitsluitend statistische metingen te verkrijgen die het mogelijk maken om het aantal paginavertoningen, het aantal bezoeken aan de webservers, de volgorde van bezoeken te kennen, het toegangspunt, enz.

4. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor de beslechting van alle geschillen of problemen met betrekking tot deze website of de activiteiten die daarop worden uitgevoerd, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, die bevoegd is voor de beslechting van alle conflicten die voortvloeien uit of verband houden met voor zijn gebruik, de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de GEBRUIKER of de plaats van nakoming van de verplichting.

nl_NLNederlands
×
Naar de inhoud springen